ETFS Long AUD Short GBP (GBAU)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

ETFS Long AUD Short GBP Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Jan 17, 2018 0.00 0.00 0.00 5,571.00 0
Jan 16, 2018 0.00 0.00 0.00 5,580.00 0
Jan 15, 2018 0.00 0.00 0.00 5,574.00 0
Jan 12, 2018 0.00 0.00 0.00 5,565.00 0
Jan 11, 2018 0.00 0.00 0.00 5,616.50 0
More ETFS Long AUD Short GBP Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced ETFS Long AUD Short GBP Charts >