ETFS Long AUD Short GBP (GBAU)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

ETFS Long AUD Short GBP Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Aug 21, 2017 0.00 0.00 0.00 5,938.50 0
Aug 18, 2017 0.00 0.00 0.00 5,943.50 0
Aug 17, 2017 0.00 0.00 0.00 5,928.00 0
Aug 16, 2017 0.00 0.00 0.00 5,908.50 0
Aug 15, 2017 0.00 0.00 0.00 5,864.00 0
More ETFS Long AUD Short GBP Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced ETFS Long AUD Short GBP Charts >