ETFS Short EUR Long GBP (URGB)

 
 

Share Price

Bid Price High Price
Ask Price Low Price
Open Price Spread
Prev Close Volume

ETFS Short EUR Long GBP Historic Prices

Date Open High Low Close Volume
Dec 7, 2016 4,445.00 4,450.00 4,435.65 4,452.50 4,347
Dec 6, 2016 4,497.00 4,497.00 4,490.95 4,499.00 1,740
Dec 5, 2016 4,535.00 4,535.00 4,457.60 4,499.50 2,462
Dec 2, 2016 4,500.00 4,614.00 4,500.00 4,535.00 2,776
Dec 1, 2016 4,482.00 4,541.50 4,482.00 4,496.50 15,412
More ETFS Short EUR Long GBP Historic Prices >
Intraday
Historic - 1 year
Advanced ETFS Short EUR Long GBP Charts >