Dr. Mark Payton, CEO of Mercia Technologies (MERC)